A Jövedéki törvény módosítása új fogalmat vezet be a jövedéki szabályozásba, mint például a párlat, a magánfőzés és az ezzel összefüggően a magánfőző fogalmát.

– Párlat: a bérfőzés és magánfőzés keretében előállított 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék.

– Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig.

– Magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.

Adómentes a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat feltéve, hogy az a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. Az 50 liter felett előállított párlat adómértéke 100 térfogat-százalékos alkoholtartalmú etilalkohol esetében 276 100 forint/hektoliter (a továbbiakban: teljes adómérték), amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1 380 forint.

A magánfőzőnek a párlat előállításához használt desztillálóberendezés beszerzését nem szükséges a vámhatósághoz bejelenteni, birtokban tartásához nem kell vámhatósági engedély, regisztráció.

A magánfőzés keretében előállított párlat a magánfőző és háztartása személyes fogyasztásra szolgál. Értékesítését kizárólag a külön jogszabály – a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet – szerint kistermelőnek minősülő magánfőző végezheti, saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében. A párlat értékesítése a teljes adómérték megfizetése mellett, legfeljebb 2 literes palackban, párlat zárjeggyel ellátva történhet.

A magánfőző párlat értékesítés esetén (mennyiségtől függetlenül) vagy, ha a saját fogyasztásra előállított párlat mennyisége a tárgyévben meghaladja az 50 litert, az adókötelezettség keletkezése előtt 3 munkanappal köteles a vámhatósághoz bejelentést tenni.

A bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állítatott elő bérfőzésben párlatot. A bejelentésben a párlat mennyiségét az alapanyag tömegében (szőlőbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségéből a külön jogszabályban közzétett kihozatali arányszám alkalmazásával kell megállapítani, továbbá az értékesítésre szánt párlathoz igényelt párlat zárjegyek rendelkezésre bocsátásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak minősül.

A vámhatóság a bejelentés alapján legkésőbb a bejelentés napját követő 5. munkanapon a bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy a magánfőző az adót megfizette.

 

Amennyiben a magánfőző a bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, az legalább 20 ezer forint összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.

Amennyiben a magánfőző a párlatot a jövedéki szabályokban foglaltaktól eltérően – nem kistermelőként saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében – értékesíti, ez esetben az értékesített párlat, adózás alól elvont jövedéki terméknek minősül, amely után jövedéki bírságot szab ki a vámhatóság.

A vámhatóság magánfőzésre használt desztillálóberendezést lefoglalja, ha

– a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra, valamint a bérfőzésben előállított párlatra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz;

– a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja;

– a magánfőző a párlatot a fentiekben ismertetettektől eltérően értékesíti.

A vámhatóság ellenőrzései során a Jöt-ben és a Vhr-ben meghatározottak teljesülését vizsgálja, így például a magánfőzők által 50 liter felett előállított, illetve értékesíteni kívánt párlat tekintetében meghatározott bejelentés megtételét, a párlat értékesítésére, elidegenítésére (például a párlat továbbra sem ajándékozható) vonatkozó szabályok betartását. A vámhatóság vizsgálni fogja továbbá az alkoholvizsgáló mobil laboratórium bevonásával végzett

ellenőrzések alkalmával a közúton, közterületen, nem jövedéki engedélyes kereskedők üzlethelyiségeiben (elsősorban olyan a vendéglátó-ipari üzletekben, ahol párlat illegális forgalmazása feltételezhető) előtalált olyan alkoholtermékeket, melyek tekintetében vélelmezhető, hogy magánfőzés vagy bérfőzés keretében kerültek előállításra. A vámhatóság az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó – közérdekű bejelentések kivizsgálását is.

forrás: www.vam.gov.hu